Od potku ervna mme nov web na nov adrese https://atlasopava.cz, zapamatujte si novou adresu, jeliko tento web pob u pouze do konce ervna2022.

Vptek 3.6.bude stna pro veejnost uzavena!!!
Chystme zvody Atlas Adventure, dky za pochopen

Posledn lezen vtomto kolnm roce pak probhne 17.6.pot lezen venku a zase vz.

Zveme vechny leny, kamardy, rodie dt znaich krouk iirokou veejnost na Rabtejnsk skly vJesenkch 18.ervna 2022, kde bychom rdi spolu svmi oslavili krsn vro naeho klubu. Atlas sdruuje lezce u 30let a jak jinak to oslavit, ne spolenm lezenm na skalch.

Ahoj, od pondlka 21.do ptku 25.jsou jarn przdniny take stna zstv vtomto tdnu zavena. Toto plat ipro horokrouky.
Ujte si przdniny a za tden si pijte opt zalzt.

Ovkendu 23.-24. 10probho vBrn mistrovstv esk Republiky vlezen na obtnost. Atlas Opava reprezentovali Amlka (Malina) Zapletalov a Tom Chytil.

Letos, 18.9.2021, se nae klubov dti opt zastnily finlovho celorepublikovho kola soute Mlad horalov od eskho horolezeckho svazu. Tentokrt to probhalo uKuimy vLelekovicch.

Matterhorn, Mak, Zermatsk lev, monte Cervini To je nzev jednoho znejkrsnjch kopc vAlpch. Krom toho, e je sm osob kopec extrmn monumentln, tak jeho severn stna pat knejobtnjm stnm vAlpch. Spolu se severkou Grandes Jorras a Eigru pat ktakzvan Alpsk trilogii, co je, jak u znzvu vyplv, trojice t severnch stn, jejich prstup jakoukoliv cestou pat kvelice obtnm vstupm.

Zveme vechny soutiv dti na lezeck zvody 3.Ligy HS. Zvody se uskuten 17.10.2021od 8:00 na na stn.
Bli informoce najdete vpropozicch zde: Propozice MSG2021

Hurrrr, vpondl 4.10.pro vs oteveme na lezeckou stnu vOpav. Pijte prothnou ztuhltla.

Ahoj, pokud vir nenabere na sle, tak oteveme stnu veejnosti od 4.jna 2021ve standartnch asech, tedy kad vedn den 18:3020:30

Virus, a nen vidt, zavel nm vechny stny a to pro dti idospl, mue ieny.
Profesor k na 14dn, ale uvidme co bude.
Zatm potrnujte vichni doma na hrazdch, deskch nebo vtvch ovocnch strom.

Posledn vkend vsrpnu se tveice naich dt zastnila vletu do Vysokch tater. Tento pobyt byl hlavn cenou pro vtze soute Mlad horalov.
Za n klub vyhrli mlad kategorii Honza, tpn, Anika a Amlka. Posledn jmenovan vak dala pednost prestinm zvodm vboulderingu na MHFF vTeplicch n. M a tak j nahradilaZorka.

Fotky ke shldnut zde: https://photos.app.goo.gl/Dqq9QS1G19m8

Dne 4.jna probhne II. kolo Moravskoslezskho Gekona. Zvodu dt na obtnost.
Vce info najdete vpiloench propozicch a na plakt.
Propozice zvodu MSG II.kolo propozice
Plakt zvodu MSG II. koloplakt

Krouky budou!!! Zanme pt tden.
Posledn msta jet nejsou obsazen,

Termny horokrouku jsou
Steda 15:3017:00 OBSAZENO!
tvrtek 15:30 17:00 OBSAZENO!
tvrtek 17:0018:30

Vce info vzloce NABZME"":[http://atlas.opava.cz/index.php?]
cena 1300K za pololet.
Na pihlen se ptejte uMartina na hornak.martin@centrum.cz nebo tel. 728251262

Ahoj, vzhledem ksituaci snkazou Koronavirem a rozhodnutm vldy esk republiky dolo kzkazu podn akci, kterch se bude astnit vce jak 100lid. Budeme se imy muset rozhodnout, zda uskutenme 29.3.2020nae kolo MS Gekona vOpav.
Prozatm jsme se rozhodli, e budeme sledovat vvoj situace a dme Vm vdt do konce ptho tdne tzn. 20.3.2020.Informaci pedme zde, na strnkch Gekona a oficiln pes strnky HS.
Prosm mjte snmi trplivost, pokud by tato akce nemla probhnout, urit se budeme snait najt jin termn, ve kterm se uskuten. Dkujeme za pochopen

Kvli nazen vldy jsme nuceni do odvoln zavt lezeckou stnu Plat pro vechny nae krouky iveern stnu pro veejnost.
Dkujeme za pochopen

Na druh pololet nm zbvaj posledn voln msta ve tvrtench kroucch.

Od 15:30 lezou mal dti do 10let spolu srodii, tady mme 6volnch mst
V17:00 nsleduje krouek pro dti od 8do 19let, vnm mme posledn volnmsto.

Pokud mte zjem pihlsit dti do krouku prosm kontaktujte ns.
Dkujeme

11.12.se konaly na na lezeck stn dtsk klubov zvody. Pihleno bylo 38dt. Pipravili jsme pro n 10cest rznch obtnost. Zalezli si tak ti nejmen izdatn matadoi. Vsledky pinme zde:
Vsledky klubovch zvodu dt
Dkujeme vem jistim, stavm ifanoukm kte se podleli na perfektn atmosfe zvodu.

Ahoj od ztka pondl 16.9.bude opt otevena nae lezeck stna pro veejnost. asy jsou stejn jako loni: Po-P 18:3020:30 pokud nen sttn svtek nebo koln przdniny.
Zven nkladu ns bohuel donalo ke zdraen vstupnho na 70K za osobu/den, Pjen vybaven zstav na 10K.

Dkujeme vem za zjem onae krouky. Bohuel tlocvina nen nafukovac, krouky jsou tedy pln obsazeny a dal dti nepijmme.

Nae kavkazsk dobrodrustv zaalo pozvnkou na mezinrodn kemp, kter ns ml pipravit na pohyb a rizika vysokohorsk turistiky a lezen. Vechno nakonec bylo jinak a my vyjeli po vlastn ose. Plny byly zcela jasn, hlavnm clem bylo ut si pr dn ve velehorch, ochutnat gruznsk jdlo ipit, poznat mstn kulturu a kdy nm bude pt tst, tak ivylzt na Kazbek (5047mnm).

Skoncem kolnho roku kon iprovoz stny. Od 15.6.Je zaveno!!! Opt oteveme16.9.

Vsobotu 11.5.2019probhlo vOpav druh kolo ji 6.ronku Moravskoslezskho Gekona. Celkem se zastnilo 35dt ze 6lezeckch oddl a klub vkraji.

Pt tden jsou ve kole przdniny. Stna bude uzavena!!!

Msto kapra hovz hamburgerov maso, msto obchzen rodiny obchzen lezeckch sektor, msto stresu zdrk, nadmrn konzumace saltu a u po tiscer koukni na stejn pohdky jen klid, pohoda a hlavn, podn dvka lezen! Teba takhle to me vypadat, kdy se rozhodnete jet na Vnoce ne kbabice, ale do panlska.

Ahoj, od stedy 28.listopadu do konce tdne bude stna uzavena zdvodu konn Adventnch slavnosti na Zemdlsk kole. Plat jak pro veejnost tak ipro dtsk krouky.

Kdy nkdo ekne, e jede lzt do Itlie vtina lid si okamit pedstav Arco. Jene, Itlie vsob skrv daleko vc oblast ne jen to.
Dky projektu Erasmus+ se mi podailo podvat se do mn znme oblasti zvan Valle de Aosta. Nachz se na severu Itlie uhranic sFranci a vcarskem, jeho soust je nap. Mt. Blanc, ale taky nejvy hora Itlie Grand Paradisso nebo znm sprov oblast Valle de Orco. Oblast se me pynit svou rozmanitost materilu od MontBlansk uly pes rzn smsy rul, a po pardn vpno pipomnajc to nejlep, tedy panlsk. Pijde si zde na svkad.

Vtomto lnku bych rd pedstavil pr oblast, kter jsme navtvili.

Znaeho klubu se zastnilo 8dt zvodu Mlad HoraLOVE. Jednalo se otmov zvod vdisciplnch spojench slezenm a pobytem vprod. Dcka museli prokzat tmovou spoluprci pi stavn stanu, fyzickou pipravenost pi lezen a pruskovn a znalosti zdravovdy. Dle pokrauje Jirka Vlek, len bronzovho tmu vkategorii 1418let

Dkujeme vem za zjem onae krouky, bohuel tlocvina je mal a dti je hodn. Krouky nm praskaj ve vech, dal dti ji nepijmme. Kdo by ml zjem nech si do die zape zatek nora a piprav se na II pololet. Vdy se njak to msteko uvoln.

Pro tento koln rok jsme skonili!!! Dkujeme vem kte knm chod trnovat. Uvidme se opt vz. Pejeme pes lto hodn krsnch dn na skalch.

Ahoj, od tvrtku 29.3.do pondlka 2.4.bude stna uzavena. Vem pejeme pohodov velikonon svtky, teba se sejdeme nkde na skalch.

Ztra posledn kurz shasii zKrava. Stna bude jet pro veejnost uzavena. Od ptho tdne u bude provoz bez omezen. Dkujeme za pochopen

Minul tden jsme pro nae mal leny uspodali lezeck zvody vlezen na obtnost. Celkem startovalo 41dt co jsou asi 2/3 na dtsk lensk zkladny.
Krtk lnek, vsledky a pr fotek si mete prohldnout ne.
zavody-2018-b

Od 16.1.do 13.3.vetn, bude kad ter veer stna vyhrazena lezen hasi. Pro veejnost zstvaj vechny ostatn dny vpracovnm tdnu. ;-)
Dkujeme za pochopen

Zdvodu konn akce ve spoluprci sSV Opava bude dnes stna uzavena pro veejnost. Dkujeme za pochopen a tme se na vechny vptek na zvodech.

Ahoj, od 23.12.2017do 1.1.2018bude stna uzavena.
Vem lezcm inelezcm pejeme klidn svtky Vnon

Vnedli 15.10.jsme se vydali sdtmi znaich krouku a jejich pbuznmi na skly vLudvkov. Poas nm vce ne plo, dti si opt vyzkoueli e lzt po skle je nco jinho ne po barevnch chytech nastn.

Ahoj, dne 28.9.a 29.9. 2017bude stna uzavena zdvodu sttnho volna a editelskho volna ve kole. Ujte si prodlouen vkend nkde ve skalch a vdalm tdnu opt na stn.;-)

Ahoj, vpondl 18.9.opt otevrme na stnu lezeck veejnosti. Mete si pijt zalzt kad vedn den od 18:30 do 20:30 pokud neni svtek nebo przdniny vekole.

Moc vem dkujeme za zjem, avak tlocvina neni nafukovac. Krouky jsou naplnny a dal dti bohuel nememe pijmat.

Krtk shrnut pohledem hlavn vedouc zjezdu Magdalny Jankov;-)

Mme jet pr volnch mst na letn soustedn. :-)
Soustedn se uskuten na skalch Velk Rabtejn.
Je ureno pedevm lenm horolezeckho krouku a to dtem a mldei od 7do 21let, kte ji maj teoretick a praktick zkuenosti slezenm, nen to vak podmnkou.
Vppad zjmu si napite opihlku a bli info na e-mail:hornak.martin@centrum.cz

Zdvod podn zvodu Atlas Adventure bude tento ptek 9.6.stna zavena

Bl se konec kolnho roku, take mme ped sebou posledn msc kdy si mete pijt zalzt na stn. Posledn den kdy bude stna otevena bude 16.6.2017
Dkujeme vem kdo chod pravideln a tme se navidnou vpolovin zi nebo vlt na skalch.

Ahoj, budeme poslat lezky na podraen. Kdo se chce pidat a podlit se tak opotovn, mus pinst lezky do tvrtku 27.na stnu. Pidejte knim jmno a typ gumy kterou chcete lezeky podrazit.

Odstartovali jsme pihlky na zvody Atlas Adventure, tak nevhejte a registrujte se :-D
http://atlas.opava.cz/re/prihlasky
Letos jsme museli termn otden posunout: 9. 11.ervna2017

Opt se mete tit na pohodl Davidova mlna, non etapu a nov disciplny, kter prov nejen fyzicky, ale potrp iva mozkovnu.

Ahoj, mme tady dal tma pro metodickou stedu:
Lezen na 1.konci lana a jitn
kurz pro vechny kdo se chce nauit sprvn postupy.
Kurz probhne 8.3.2017od 18:30 na na stn. Vstupn 80K;-)

Ahoj, pt tden 27.2.3.3.jsou vOpav jarn przdniny a ztoho dvodu bude stna uzavena. Ujte si przdniny a po nich hur zptky do trninku.;-)

Amme prvn kolo za sebou. Vsobotu probhlo ve Frdku-Mstku, kde se kvalifikace skldala zjedn cesty na obtnost a jednoho boulderu. Finle pak pedstavovaly zase cesty na obtnost a pro vyrovnanost zvodnk vnkterch kategorich muselo probhnout isuperfinle.

Starší novinky hledejte v archivu.